Потврдување на членство

Име, име на родител и презиме:

Година на прво зачленување во ЛП:

ЕМБГ:

Адреса и место и општина на живеење по лична карта:

Адреса и место и општина на живеење различна од лична карта:

Домашен и мобилен телефон:

Е-маил:

Образование:

Вработен/а во:

Лична карта број:

Издадена од:

Сакам да бидам:
ЧленВолонтерАктивен во органитеВклучен во комисии на ЛП

Датум:

Облас на интерес:

Активности во НВО:

Други напомени: