Финансиски извештај

Почитувани посетители,

Во продолжение може да се запознаете со основните финансиски документи, завршните сметки и годишните и периодичните финансиски извештаи на ЛП. На почетокот, согласно редоследот на издавање на извештаите, се наоѓаат финансиските извештаи за кампањата на ЛП за предвремените парламентарни избори 2016.

Основен извор на финансирање на ЛП е членарината, согласно следната Одлука за финансирање на ЛП од членарина.

Членарината и сите парични донации се уплаќаат на жиро-сметката на ЛП: 300-0000009739-16, „Комерцијална Банка“ АД Скопје. Сите донации за изборите се уплаќаат на жиро-сметката на ЛП за изборната кампања 2016: 300-0000040226-26, „Комерцијална Банка“ АД Скопје.

Водејќи се од начелото на транспарентност во своето работење, а согласно Законот за финансирање на политичките партии и Изборниот Законик, во продолжение во PDF се достапни завршните сметки и извештаите на ЛП од 2011 година до денес, по редослед на нивното донесување и објавување:

Шестмесечен извештај за донации на Либералната партија од 1 јули до 31 декември 2018 година;

Шестмесечен извештај за донации на Либералната партија од 1 јануари до 30 јуни 2018 година;

Годишен финансиски извештај на Либералната партија за 2017 година;

Годишен извештај за донации на Либералната партија за 2017 година;

Завршна сметка на Либералната партија за 2017 година;

Шестмесечен извештај на Либералната партија за донации од 1 јули до 31 декември 2017 година;

Шестмесечен извештај на Либералната партија за донации од 1 јануари до 30 јуни 2017 година;

Конечен финансиски извештај на Либералната партија за изборната кампања 2016 година;

Годишен извештај на Либералната партија за донации за 2016 година;

Годишен финансиски извештај на Либералната партија за 2016 година;

Завршна сметка на Либералната партија за Изборна кампања 2016 година;

Завршна сметка на Либералната партија за 2016 година;

Финансиски извештај за изборна кампања на Либералната партија од 1 декември до 10 декември 2016 година;

Шестмесечен извештај на Либералната партија за донации од 1 јули до 31 декември 2016 година;

Финансиски извештај за кампања на Либерална партија 2016 година од 30 ноември 2016 година;

Шестмесечен извештај на ЛП за донации од 1 јули 2016 година;

Годишен финансиски извештај на ЛП за 2015 година и Годишен извештај за донации за 2015 година;

Завршна сметка на Либералната партија за 2015 година;

Шестмесечен извештај на ЛП за донации од 3 јануари 2016 година:
Liberalna - Donacii - 2015 2Шестмесечен извештај на ЛП за донации од 2 јули 2015 година;

Годишен извештај на Либералната партија за донации за 2014 година;

Годишен финансиски извештај на Либералната партија за 2014 година;

Завршна сметка на Либералната партија за 2014 година;

Шестмесечен извештај на Либералната партија за донации од 14 јануари 2015 година;

Шестмесечен извештај на Либералната партија за донации од 4 јули 2014 година;

Годишен извештај на Либералната партија за донации за 2013 година;

Годишен финансиски извештај на Либералната партија за 2013 година;

Завршна сметка на Либералната партија за 2013 година;

Шестмесечен извештај на Либералната партија за донации од 3 јануари 2014 година;

Шестмесечен извештај на Либералната партија за донации од 8 јули 2013 година;

Финансиски извештај на Либералната партија за 2012 година;

Завршна сметка на Либералната партија за 2012 година;

Годишен извештај на Либералната партија за донации за 2012 година;

Шестмесечен извештај на Либералната партија за 2011 година;

Финансиски извештај на Либералната партија за 2011 година;

Завршна сметка на Либералната партија за 2011 година и

Годишен извештај на Либералната партија за донации за 2011 година.

Сите завршни сметки и извештаи се доставени до надлежните органи за контрола на материјално-финансиското работење: Управа за јавни приходи, Државен завод за ревизија и Министерство за правда соодветно, во роковите пропишани со позитивните прописи.

Лице одговорно за материјално-финансиското работење на ЛП е Кире Бузлиев, потпретседател на ЛП.