Либерални политики

Во продолжение може да се запознаете со конкретните Либерални политики за областите каде Либералната партија на Македонија нуди конкретни солуции за прашањата од интерес на македонската економија, политика системски и општествен развој.
ЛИБЕРАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТА И ОДБРАНАТА е усвоена на Единаесеттиот Конгрес на ЛП, одржан на 26 април 2015. Републичкиот одбор (сега Централен комитет) ја утврди на 18. Седница одржана на 4 октомври 2013.
 
ЛИБЕРАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА е усвоена на Единаесеттиот Конгрес на ЛП, одржан на 26 април 2015. Републичкиот одбор (сега Централен комитет) ја утврди на 16. Седница одржана на 20 април 2013.
 
ЛИБЕРАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА НАДВОРЕШНИТЕ РАБОТИ е усвоена на Единаесеттиот Конгрес на ЛП, одржан на 26 април 2015. Републичкиот одбор (сега Централен комитет) ја утврди на 16. Седница одржана на 20 април 2013.
 
ЛИБЕРАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОЛИТИЧКИОТ СИСТЕМ е усвоена на Единаесеттиот Конгрес на ЛП, одржан на 26 април 2015. Републичкиот одбор (сега Централен комитет) ја утврди на 17. Седница одржана на 3 јули 2013.
 
ЛИБЕРАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА ЕКОНОМИЈАТА И ФИНАНСИИТЕ е усвоена на Единаесеттиот Конгрес на ЛП, одржан на 26 април 2015. Републичкиот одбор (сега Централен комитет) ја утврди на 19. Седница одржана на 6 март 2014.
ЛИБЕРАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈАТА е усвоена на Единаесеттиот Конгрес на ЛП, одржан на 26 април 2015. Републичкиот одбор (сега Централен комитет) ја утврди на 19. Седница одржана на 6 март 2014.
ЛИБЕРАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА МЕДИУМИТЕ е усвоена на Единаесеттиот Конгрес на ЛП, одржан на 26 април 2015. Републичкиот одбор (сега Централен комитет) ја утврди на 19. Седница одржана на 6 март 2014.
 
ЛИБЕРАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ХРАНАТА е донесена на Единаесеттиот Конгрес на ЛП, одржан на 26 април 2015. Републичкиот одбор (сега Централен комитет) ја утврди на 20. Седница одржана на 27 март 2014.